INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ SÚBOROV COOKIES

Všetky cookies a obdobné nástroje integrované na webstránkach www.deutschetelekomitsolutions.sk, https://www.innovlab.sk/,  a /a súvisiacich weboch, aplikáciách a profiloch (ďalej spoločne len ako „Webstránky“) prevádzkujú spoločnosti:

 

Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o.

 

Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia s.r.o.

Moldavská cesta 8B

Moldavská cesta 8B

040 11 Košice

040 11 Košice

Slovenská republika

Slovenská republika

IČO: 35 976 721

IČO: 52 934 039

 

(ďalej len „my“, „Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia “ alebo ďalej spolu aj ako „Prevádzkovateľ“).

Prikladáme veľký význam ochrane Vašich osobných údajov. Vždy keď to od nás právne predpisy vyžadujú, tak vás informujeme o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme, ako sa vaše údaje používajú a ako môžete tento proces ovplyvniť.

Ohľadne cookies môžete kedykoľvek kontaktovať našu zodpovednú osobu, a to buď:

 • e-mailom na: FMB_dataprivacy@t-systems.com;
 • telefonicky na: +421 901 903 258; alebo
 • poštou na: Data Privacy Officer, Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o., Moldavská cesta 8B, 040 11 Košice, prípadne Data Privacy Officer, Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia s.r.o. Moldavská cesta 8B, 040 11 Košice,

Tento dokument je primárne venovaný návštevníkom Webstránok, nakoľko poskytuje informácie o tom, ako používame súbory cookies a obdobné nástroje v súvislosti s používaním Webstránok a ako ďalej využívame takto získané dáta.

Zároveň Vás informujeme, že v rámci Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia spracúvame údaje na marketingové a PR účely ako spoloční prevádzkovatelia, pričom z dohody uzatvorenej podľa čl. 26 GDPR vyplýva, že Vaše práva dotknutej osoby bude vybavovať Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia, s.r.o. a informácie Vám budeme poskytovať spoločne prostredníctvom tohto dokumentu. Ako dotknutá osoba si však môžete Vaše práva uplatniť u ktorejkoľvek zo spoločností Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, a to telefonicky / e-mailom na kontaktných údajoch uvedených vyššie alebo písomne na adrese spoločností uvedených vyššie. Dohoda obsahuje tiež špecifikáciu organizačných a technických opatrení, ktoré sú prijaté s cieľom zaistenia primeranej úrovne bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov a mechanizmus riešenia zodpovednostných vzťahov medzi oboma spoločnosťami Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

Tento dokument dopĺňa a konkretizuje všeobecné informácie Prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov, ktoré sú dostupné v Podmienkach ochrany súkromia.

Ako dotknutá máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Zároveň, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, máte ako dotknutá osoba právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vykonávanom na:

 • právnom základe oprávnených záujmov; a
 • účely priameho marketingu;

vrátane súvisiaceho profilovania. Daná námietka má rovnaký účinok ako odvolenie súhlasu.  

 

1. Na aké účely a na základe čoho používame cookies?

Nevyhnutné a analytické cookies využívame na tieto účely a na základe týchto právnych základov:

Účel spracúvania

Typ cookies

Právny základ

Poskytovanie podpory návštevníkom Webstránok a zabezpečenie funkčnosti Webstránok

Nevyhnutné cookies

Oprávnený záujem vysvetlený nižšie

Marketingové a PR účely

Analytické cookies
Marketingové a retargetingové cookies

 

Súhlas dotknutej osoby

Tieto jednotiace účely však zahŕňajú viaceré spracovateľské operácie, ktoré bližšie opisujeme nižšie:

Účel spracúvania

Bližšie vysvetlenie

Poskytovanie podpory návštevníkom Webstránok a zabezpečenie funkčnosti Webstránok

Optimálne fungovanie webstránok. Ide o spracúvanie nevyhnutných a tzv. preferečných cookies, ktoré nám umožňujú používať Vami zvolené nastavenia webstránok ako napr. uchovávanie si udelenia súhlasu alebo nesúhlasu s cookies, či zvolené jazykové nastavenia alebo Vašu konfiguráciu prehrávača vložených videí, či iných aktívnych prvkov, podporujú základné funkcie Webstránok ako napríklad prístup k zabezpečeným oblastiam Webstránok.

Bezpečnosť webstránok. Ide o spracúvanie nevyhnutných cookies, ktoré prispievajú k ochrane pred botmi a na aktiváciu ochrany webstránok pred DoS/DDoS kybernetickými útokmi. Pri dosahovaní účelu sa používajú aj cookies od Google ReCaptcha na čítanie a filtrovanie požiadaviek robotov.

Základné meranie návštevnosti webstránok. Ide o spracúvanie nevyhnutných cookies, ktoré umožňujú získavať a vyhodnocovať základné štatistiky o používaní našich webstránok pre potreby vylepšovania jej výkonu a dostupnosti v prípade zvýšenej návštevnosti bez možnosti ich zdieľania s treťou stranou a využívania pre potreby marketingovej analytiky..

Marketingové a PR účely

Zvyšovanie povedomia v online prostredí: Zahŕňa spracúvanie osobných údajov nevyhnutné najmä pre: (i) správu a využívanie oficiálnych profilov zriadených na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, LinkedIn, vrátane moderovania komunikácie a komentárov a interakcií s obsahom iných používateľov sociálnej siete, (ii) správu a využívanie vlastného kanálu na zverejňovanie videí na Youtube, (iii) zverejňovanie postov a blogov obsahujúcich aj osobné údaje zamestnancov, partnerov alebo osôb, s ktorými máme iný právny vzťah na našich sociálnych sieťach a webstránke, (iv) využívanie kontaktného formuláru integrovaného do našich webstránok pri podpore a navigácií návštevníkov webstránky a poskytovaní všeobecného informačného servisu v rámci celej organizácie Prevádzkovateľa,

Cielenie a personalizácia reklamy: Zahŕňa najmä spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre (i) objednávanie platenej reklamy na sociálnej sieti Facebook / Instagram a jej cielenie podľa zadefinovaných kritérií na konkrétne demografické cieľové skupiny pre zvyšovanie povedomie o Prevádzkovateľovi s cieľom zvýšiť dosah platenej reklamy Prevádzkovateľova a prípadne následne generovať tzv. leady (získať kontakt a príležitosť osloviť potenciálneho záujemcu o Prevádzkovateľa a jeho služby a otvorené pozície) a konverziu (t.j. návštevník prichádzajúci zo sociálnej siete na Webstránky Prevádzkovateľa vykoná žiaducu interakciu s obsahom Webstránok Prevádzkovateľa) (ii) remarketingové cielenie našej cielenej reklamy na používateľa Webstránok, ktorému sa do jeho koncového zariadenia, resp. internetového prehľadávača uložili marketingovo-analytické cookies tretích strán pri používaní internetu,

Marketingová analytika: Ide o spracúvanie cookies, ktoré zahŕňa najmä spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre (i) meranie návštevnosti a iných ukazovateľov týkajúcich sa používania našich Webstránok dotknutou osobou a výkonnosti reklamnej kampane nástrojmi tretích strán (Google Analytics), ktoré využívajú aj súbory cookies uložené do zariadenia koncového používateľa v dôsledku používania našich Webstránok.

 

Tieto spracovateľské operácie vykonávame aj na základe našich oprávnených záujmov, ktorými sú:

 • Optimálne fungovanie webstránok;
 • Bezpečnosť webstránok;
 • Základné meranie návštevnosti webstránok;
 • Zvyšovanie povedomia v online prostredí.

V odôvodnených prípadoch môže Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia využívať údaje získané prostredníctvom cookies aj na ďalšie účely, o ktorých informujeme v Podmienkach ochrany súkromia.

 

2. Budú vaše používateľské zvyky hodnotené, napr. na cielenie reklám alebo sledovanie?

Vysvetlenia a definície

Chceme, aby ste radi používali naše Webstránky a využívali výhody našich produktov a služieb, na čom máme aj ekonomický záujem. Vaše používateľské zvyky analyzujeme na základe anonymizovaných alebo pseudonymizovaných údajov, aby ste mohli nájsť produkty, ktoré vás zaujímajú, a aby sme vytvorili naše Webstránky tak, aby boli používateľsky príjemné. Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia alebo jeho zmluvní spracovatelia údajov vytvárajú užívateľské profily, ktoré spĺňajú zákonné požiadavky. Získané informácie nie je možné spätne spojiť priamo s vami. Nasledujúce informácie vám majú poskytnúť všeobecné informácie o rôznych účeloch spracovania údajov. Správa o súbore cookie zobrazená pri návšteve našich webových stránok vám dáva možnosť povoliť alebo odmietnuť používanie súborov cookie. Súbory cookie, ktoré sú nevyhnutne potrebné na poskytovanie Webstránok, nemožno odmietnuť.

Tag management (nevyhnutné)

Tag management nám umožňuje spravovať používanie nástrojov na rôznych podstránkach našich Webstránok. Na to je pre každú webstránku nastavený tag (značka). Obsah tagu určuje, ktoré nástroje budú pre túto stránku použité. Tag management sa používa na zabezpečenie toho, aby sa nástroje použili v každom jednotlivom prípade len tam, kde je to vhodné.

Prieskum trhu / meranie dosahu (súhlas)

Meranie dosahu poskytuje štatistiky o intenzite používania Webstránok a počte používateľov spolu s porovnateľnými údajmi pre všetky pripojené služby. Prieskum trhu je navrhnutý tak, aby sa dozvedel viac o cieľových skupinách, ktoré používajú služby alebo aplikácie a prezerajú si reklamy. Jednotliví používatelia sa neidentifikujú. Vaša identita je vždy chránená.

Profily pre používateľsky orientovanú prezentáciu Webstránok (súhlas)

Zostavovanie analýz clickstreamu nám pomáha neustále zlepšovať naše Webstránky. Clickstream zodpovedá vášmu pohybu na Webstránkach. Analýza pohybu nám poskytuje prehľad o používateľských zvykoch na našich Webstránkach. To nám umožňuje odhaliť akékoľvek existujúce štrukturálne nedostatky našich Webstránk a tým ich zodpovedajúcim spôsobom vylepšiť.

Profily pre prispôsobené odporúčania (súhlas)

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia by vám rád ponúkol individuálne zacielené a personalizované odporúčania akcií a kliknutí na špeciálne ponuky, služby alebo produkty. To znamená, že naši poskytovatelia služieb zostavia pseudonymný profil o službách a webstránkach, ku ktorým máte prístup, a priradia k profilu kategórie. Systém zobrazuje obsah alebo informácie, ktoré zodpovedajú vášmu profilu.

 

3. Aké typy cookies používame?

Cookies sú súbory, ktoré sa uložia do Vášho mobilného zariadenia alebo internetového prehliadača využívaného Vašim zariadením pri prehliadaní našich webstránok a zasielajú nám informácie o Vašej aktivite. Ide o technológiu, ktorá nám pomáha lepšie ovládať a nastaviť naše Webstránky, porozumieť Vášmu správaniu počas ich využívania ale aj adresnejšie cieliť našu online reklamu a kampane.

Na našich Webstránkach využívame tieto základné typy cookies:

 • Nevyhnutné cookies – tieto súbory cookie sú potrebné na to, aby ste mohli prechádzať Webstránkami a používať kľúčové funkcie. Podporujú základné funkcie a prístup do zabezpečených oblastí webovej stránky. Slúžia tiež na vykonávanie anonymnej analýzy vzorov správania používateľov, ktoré pre vás používame na neustály vývoj a zlepšovanie našich Webstránok. Právnym základom pre tieto súbory cookie je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, respektíve pre tretie krajiny čl. 49 ods. 1 písm. b) GDPR.
 • Analytické cookies  – tieto súbory cookie nám pomáhajú zlepšiť naše chápanie správania používateľov Webstránok. Analytické cookies umožňujú zostavenie údajov o používaní a identifikačných údajov do pseudonymných používateľských profilov pôvodným poskytovateľom alebo poskytovateľmi tretích strán. Analytické cookies používame napr. na určenie počtu jednotlivých návštevníkov webovej stránky alebo služby, na zhromažďovanie štatistických údajov o výkonnosti našich produktov a na analýzu spôsobov používania a interakcií návštevníkov na základe anonymných a pseudonymných informácií. Na základe týchto informácií nemôžu byť osoby spätne dohľadané. Právnym základom pre tieto súbory cookie je článok 6 ods. 1 GDPR, respektíve pre tretie krajiny čl. 49 ods. 1 písm. a) GDPR.
 • Marketingové a retargetingové cookies - tieto súbory cookie a podobné technológie sa používajú na umožnenie zobrazenia personalizovaného, a teda relevantného marketingového obsahu. Marketingové cookies sa používajú na poskytovanie zaujímavého webového obsahu a na meranie efektivity našich kampaní. Deje sa tak nielen na Webstránkach Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, ale aj na stránkach iných reklamných partnerov (tretích poskytovateľov). Hovorí sa tomu aj retargeting. Používa sa na vytváranie pseudonymizovaného obsahu alebo reklamných profilov, na umiestňovanie relevantnej reklamy na iné webstránky a na získavanie prehľadov o cieľových skupinách, ktoré si prezerali reklamy a obsah. Na základe týchto informácií nemôžu byť osoby spätne dohľadané. Marketingové a retargetingové cookies nám pomáhajú poskytovať Vám reklamný obsah, ktorý je pre vás potenciálne zaujímavý. Odmietnutím marketingových a retargetingových cookies sa vám bude naďalej zobrazovať rovnaký počet reklám, ale môžu byť pre vás a vaše záujmy menej relevantné. Právnym základom pre tieto súbory cookie je článok 6 ods. 1 GDPR, respektíve pre tretie krajiny čl. 49 ods. 1 písm. a) GDPR.

V súlade s právnymi predpismi vyžadujeme na všetky analytické cookies a marketingové a retargetingové cookies Váš predchádzajúci súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať, pričom nevyhnutné cookies ukladáme automaticky bez potreby Vášho súhlasu na právnom základe plnenia zmluvy alebo oprávnených záujmov.

Zároveň rozlišujeme medzi tzv. „1st party“ cookies – ktoré ukladáme priamo my resp. naše servery – a tzv. „3rd party“ cookies – ktoré ukladajú naši externí poskytovatelia služieb / tretie strany.

 

4. Aké konkrétne cookies používame a aká je ich životnosť?

Konkrétny zoznam všetkých cookies, ktoré používame na Webstránkach nájdete v zozname nižšie.

Daný zoznam obsahuje aj ďalšie potrebné informácie vrátane životnosti cookies resp. dĺžky ich funkčnosti.  Podľa doby uchovávania cookies vo Vašom zariadení alebo internetovom prehliadači sa dajú cookies rozdeliť na krátkodobé (tzv. session cookies), ktoré sa po zavretí prehliadača alebo ukončení relácie vymažú a dlhodobé (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú uložené vo Vašom zariadení vymažú sa až po uplynutí určitej doby alebo až aktívnym vymazaním cookies, ktoré môžete kedykoľvek realizovať.

V tomto zozname zároveň vysvetľujeme, na ktorej konkrétnej Webstránke sú dané cookies používané.

Vaše cookies predvoľby:

Účel Funkcia Cookie Doména Popis Doba platnosti Spracovateľ údajov
Technické cookies

Nastavenia cookies cookies .www.innovlab.sk Uchováva nastavenia cookies 1 rok
Potrebujete poradit timeOnSite www.innovlab.sk Uchováva čas, ktorý užívateľ strávil na stránke (bez IP adresy). Relácia
Relácia PHPSESSID www.innovlab.sk Vytvára sa po prihlásení do systému a umožňuje využívanie používateľskeho účtu a používateľských práv počas daného prihlásenia. Relácia
Schopnosti zaradenia devcap .www.innovlab.sk Uchováva schopnosti užívateľovho zariadenia (PC, telefón) Relácia
reCAPTCHA _GRECAPTCHA www.recaptcha.net Slúži pre kontrolu proti spamu vo formulároch systémom reCAPTCHA. 180 dní
Analytické cookies

Google CONSENT .youtube.com Používa sa na zistenie, či návštevník prijal marketingovú kategóriu v banneri cookie. 400 dní Google Ireland Ltd
PREF .youtube.com Používa sa na ukladanie informácií, ako je preferovaná konfigurácia stránky a nastavenia prehrávania, ako sú explicitné možnosti automatického prehrávania, náhodný mix a veľkosť prehrávača. 400 dní Google Ireland Ltd
SOCS .youtube.com Používa sa na zistenie, či návštevník prijal marketingovú kategóriu v banneri cookie. 1 rok, 1 mesiac Google Ireland Ltd
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com Slúžia pre prispôsobenie zobrazovanej a optimalizáciu reklamy a remarketing a rôzne nastavenia. 6 mesiacov Google Ireland Ltd
VISITOR_PRIVACY_METADATA .youtube.com Používa sa na meranie šírky pásma používateľov, aby sa zistilo, či získajú nové alebo staré rozhranie prehrávača. 400 dní Google Ireland Ltd
YSC .youtube.com Slúžia pre prispôsobenie zobrazovanej a optimalizáciu reklamy a remarketing a rôzne nastavenia. Relácia Google Ireland Ltd
_Secure-YECE .youtube.com Používa sa na uloženie predvolieb prehrávača videa používateľa pomocou vloženého videa YouTube. 400 dní Google Ireland Ltd
Google Analytics _ga .innovlab.sk Tieto cookies sú nainštalované službou Google Analytics. Cookies počítajú návštevnosť webu, trvanie, dáta súvisiace s kampaňami a uchováva informácie o používaní webu pre analytický report. 400 dní
_gat .innovlab.sk Tieto cookies sú nainštalované službou Google Analytics, kde element v názve obsahuje jedinečné identifikačné číslo webovej stránky, ku ktorej patrí. Používa sa na obmedzenie množstva údajov zaznamenaných spoločnosťou Google. 1 minúta
_gid .innovlab.sk Tieto cookies sú nainštalované službou Google Analytics. Používajú sa na ukladanie informácií o spôsobe používania webovej stránky a pomáhajú pri vytváraní analytického reportu. Zozbierané dáta obsahujú údaje o počte užívateľov, zdroj, z ktorého web navštívli a prezerané stránky v anonymnej podobe. 24 hodín

5. Ako odvolať Váš súhlas s cookies?

Prostredníctvom interakcie s aktívnym prvkom „Nastavenie cookies“ na päte webstránky sa Vám opätovne zobrazí cookies lišta, v ktorej stačí jedným klikom zmeniť Vašu pôvodnú preferenciu na nesúhlas (viď obrázok nižšie). Zmeny nastavení sa prejavia ihneď.

Svoj súhlas viete odvolať aj uplatnením žiadosti dotknutej osoby zaslanej našej zodpovednej osobe, ale tento proces nie je okamžitý a automatický. Odporúčame preto zmenu nastavení realizovať priamo na Webstránkach vyššie popísaným spôsobom.

 

6. Ako zabrániť ukladaniu cookies do Vášho zariadenia ?

Ak neudelíte súhlas cez našu cookies lištu (pokiaľ ide o analytické cookies), tieto cookies nebudú uložené do Vášho zariadenia. Neudelenie súhlasu s analytickými cookies nemá žiadny dopad na funkčnosť Webstránok. Všetky typy cookies (aj nevyhnutné aj analytické) viete kedykoľvek vymazať prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadača, avšak v prípade vymazania aj nevyhnutných cookies nemusia optimálne fungovať niektoré nastavenia a funkcie našich Webstránok.

Vo vzťahu k špecifickým analytickým cookies tretích strán je tiež možné využiť aj tzv. opt-out mechanizmy, ktorými zabránite využívaniu konkrétnych cookies tretej strany nielen vo vzťahu k našej Webstránke, ale celkovo k používaniu akýchkoľvek iných webstránok, prípadne vo vzťahu ku konkrétnym sociálnym sieťam, ktoré používate a máte na nich zriadené vlastné používateľské konto.

Google Analytics

Inštalovaním add-on doplnku do Vášho internetového prehliadača zabránite ukladaniu cookies od služby Google Analytics a celkovo Vášmu monitorovaniu touto službou nielen na našej, ale aj na akejkoľvek inej Webstránke. Add-on je dostupný tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google AdWords

Ak nechcete využívať funkciu remarketingu spoločnosti Google, môžete ju natrvalo deaktivovať úpravou príslušných nastavení na stránke http://www.google.com/settings/ads.

Facebook (Meta) / Google a mnohé ďalšie tretie strany zapojené do zobrazovania personalizovanej behaviorálnej reklamy na internete

V prípade, že nechcete zobrazovanie personalizovaných reklám, môžete využiť iniciatívu www.youronlinechoices.com. Prostredníctvom ovládania preferencií viete vypnúť viaceré cookies na zobrazovanie týchto reklám vo vzťahu k zapojeným spoločnostiam, ktoré cookies využívajú. Ich vypnutie neznamená to, že už Vám nebude zobrazovaná reklama, ale nebude založená na Vašom správaní.

Facebook (Meta) a Instagram

V prípade, ak máte na Facebooku vlastný účet môžete využiť aj ovládacie prvky pre správu cookies integrované priamo do tejto sociálnej siete, ktoré sú dostupné tu: https://www.facebook.com/settings/cookie

 

Zároveň, cez nastavenia Vášho internetového prehliadača je možné vymazať tie cookies, ktoré sú uložené vo Vašom prehliadači. Postupujte podľa informácií uvedených nižšie, podľa toho, aký prehliadač používate:

Ak si želáte zvýšiť svoju ochranu pred neoprávneným sledovaním Vášho zariadenia a správania na internete cez cookies (najmä tretích strán), využite funkciu „Do Not Track“ (resp. Blokovanie cookies tretích strán), ktorú si podľa typu využívaného prehliadača viete zapnúť podľa nasledovných inštrukcií:

 

7. Komu odovzdá Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia vaše údaje?

Sprostredkovateľom, t. j. spoločnostiam, ktoré zaväzujeme spracúvať údaje v rámci zákonom vymedzeného rozsahu, článku 28 GDPR (poskytovatelia služieb, zástupcovia). V tomto prípade zostáva zodpovednosť za ochranu vašich údajov aj naďalej v Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Využívame spoločnosti najmä v oblastiach: IT, predaja, marketingu, financii, poradenstva, služieb zákazníkom, HR, logistiky a tlače.

Obchodným partnerom, ktorí na vlastnú zodpovednosť poskytujú služby pre vás alebo v súvislosti s vašou zmluvou s nami. . A to v prípade, ak si u nás objednáte služby týchto partnerov, ak súhlasíte so zapojením partnera, alebo ak partnera zapojíme na základe zákonného povolenia.

V súvislosti so zákonnými požiadavkami: V určitých prípadoch sme zo zákona povinní preniesť určité údaje štátnemu orgánu, ktorý o to požiada.

Podrobné informácie o kategóriách aktuálnych príjemcov osobných údajov poskytujeme v Podmienkach ochrany súkromia.

 

8. Kde sa vaše údaje spracúvajú?

Vaše údaje budú spracované na Slovensku u a ďalších európskych krajinách. Ak sa vo výnimočných prípadoch vaše údaje spracúvajú v krajinách mimo Európskej únie (v tzv. tretích krajinách), dôjde k spracúvaniu

 1. ak ste s tým výslovne súhlasili (článok 49 ods. 1 GDPR). (Vo väčšine krajín mimo EÚ úroveň ochrany údajov nezodpovedá normám EÚ. Ide najmä o komplexné monitorovacie a kontrolné práva štátnych orgánov, napr. v USA, ktoré neúmerne zasahujú do ochrany údajov európskych občanov, alebo
 2. v rozsahu potrebnom na to, aby sme vám poskytli naše služby (článok 49 ods. 1 písm. b GDPR), alebo
 3. v rozsahu vyžadovanom zákonom (článok 49 ods. 1 písm. c GDPR).

Okrem toho budú vaše údaje spracovávané v tretích krajinách len vtedy, ak určité opatrenia zabezpečia primeranú úroveň ochrany údajov (napr. rozhodnutie Komisie EÚ o primeranosti alebo vhodné záruky, čl. 44 a nasl. GDPR).

Vaše údaje sú uložené prevažne na našich serveroch v EÚ, avšak v nevyhnutnom a minimálnom rozsahu môže dochádzať k prenosu cookies tretích strán do USA. Niektorí z našich dodávateľov, ktorých využívame pri používaní cookies alebo rôznych zásuvných modulov integrovaných do našich webstránok majú sídlo, resp. ich ďalšie skupinové spoločnosti majú sídlo v Spojených štátoch amerických, ktoré sú vo všeobecnosti považované za tretiu krajinu, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany. V mnohých prípadoch dáta fyzicky nemusia opúšťať servery lokalizované v EÚ, avšak spracúvanie z dôvodu sídla dodávateľa môže podliehať právnemu poriadku v tretej krajine. Tieto cezhraničné prenosy preto vykonávame len v striktnom súlade s právnymi predpismi (najmä GDPR) a len v prípadoch, ak sú podľa našich záverov a zistení prijaté dostatočné opatrenia zmierňujúce riziká pre dotknuté osoby, tak ako vyžuje Súdny dvor EÚ vo veci C-311/18 (Schrems II).

Dodávateľ služieb

Primerané záruky a dodatočné opatrenia

Google Cloud EMEA Limited so sídlom 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Írsko pre služby Google /

Google Ireland Limited so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko pre služby Youtube

(Google Analytics, Google reCaptcha, Google Maps a Google AdWords)

Informácie o spracúvaní osobných údajov – Google

Nový typ štandardných zmluvných doložiek schválených príslušným rozhodnutím Európskej komisie (modul 1 a modul 2) a primerané dodatočné opatrenia s bližším vysvetlením nastavenia

YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA

Informácie o spracúvaní osobných údajov – Google štandardných zmluvných doložiek schválených príslušným rozhodnutím Európskej komisie (modul 1 a modul 2) zmluva o spracúvaní osobných údajov pre cloudové služby a primerané dodatočné opatrenia.

 

Meta Platforms Ireland Limited so sídlom 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko

(Meta pixel, Custom audiences,)

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov - Facebook

Používajú sa štandardné zmluvné doložky, konkrétne kombinácia starých (štandardné zmluvné doložky pre prenos osobných údajov sprostredkovateľom z tretích krajín schválené rozhodnutím Európskej komisie 2010/87/ES z 5. februára 2010) a nových doložiek (modul 3) vložených formou dodatku k všeobecným podmienkam spracúvania osobných údajov a primerané dodatočné opatrenia vysvetlené tu:
Vysvetlenie štandardných zmluvných doložiek

Vysvetlenie primeraných dostatočných opatrení

Informácie pre vládne žiadosti o údaje

Informácie o vládnych žiadostiach o údaje

LinkedIn Ireland Unlimited Company so sídlom Wilton Place,Dublin 2, Írsko

(LinkedIn Insight)

Informácie o spracúvaní osobných údajov. Používa sa nový typ štandardných zmluvných doložiek schválených príslušným rozhodnutím Európskej komisie (modul 2), kde sú opísané aj prijaté dodatočné opatrenia.

 

9. Kde nájdete informácie, ktoré sú pre vás dôležité?

Tieto Informácie o používaní súborov cookies poskytujú prehľad o tom, ako spracúvame Vaše údaje ukladané do Vášho internetového prehliadača alebo ich inak získava z Vášho koncového zariadenia.

Ďalšie informácie vrátane informácií o ochrane údajov vo všeobecnosti a v prípade konkrétnych produktov a služieb sú k dispozícii na  Podmienky ochrany súkromia

 

10. Je uloženie cookies do môjho zariadenia zmluvnou alebo zákonnou požiadavkou a aké môžu byť následky, ak zabránim ich uloženiu?

Poskytnutie žiadnych cookies nie je zákonnou požiadavkou a ich neposkytnutie teda nemá žiadne negatívne následky s právnym významom pre Vás. Spracúvanie nevyhnutných cookies je však možné považovať za nevyhnutné pre poskytovanie služieb, o ktoré máte záujem. V prípade analytických cookies je ich poskytnutie výlučne dobrovoľné a spravuje sa udelením alebo neudelením Vášho súhlasu. Neudelenie tohto súhlasu nemá pre Vás žiadne negatívne následky.

 

11. Ako využívame cookies pri správe našich profilov na sociálnych sieťach ?

Na našej Webstránke sú dostupné tiež jednoduché prepojenia (linky), ktoré umožňujú okamžité prepojenie medzi našou Webstránkou a našim profilom zriadeným na sociálnej sieti alebo inej platforme (okrem iného Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Spotify). V týchto prípadoch nejde o aktívne zásuvné moduly (plug-in), ktoré by spôsobovali také spracúvanie údajov, ktoré by si vyžadovalo súhlas od prihlásených, či neprihlásených používateľov týchto sociálnych sietí.

V prípade interakcie s ikonami zobrazujúcimi jednotlivé sociálne siete však môže na strane poskytovateľa sociálnej siete dochádzať k spracúvaniu cookies a osobných údajov, na ktoré nemusíme mať žiadnu kontrolu a vplyv. Za dané používanie cookies Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia nezodpovedá. Pre viac informácií o spracúvaní cookies je preto potrebné oboznámiť sa s pravidlami ich spracúvania, ktoré zverejnili poskytovatelia sociálnych sietí, ktoré sú ľahko dostupné cez nasledovné odkazy:

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia zodpovedá za spracúvanie Vašich dát iba určitom v rozsahu, napríklad ak navštívite náš profil, ak spolu komunikujeme na sociálnej sieti alebo ak na Vás cielime reklamu na sociálnych sieťach. Na našich profiloch na sociálnych sieťach môžeme spracúvať Vaše osobné údaje a cookies na marketingové alebo štatistické účely spoločne s príslušnými prevádzkovateľmi sociálnych sietí ako tzv. spoloční prevádzkovatelia v zmysle GDPR. Na základe tejto skutočnosti sme povinní Vás informovať o základných častiach dohôd, ktoré sme uzatvorili podľa čl. 26 GDPR:

 

12. Využívanie údajov používaných zásuvnými modulmi (plugin) tretích strán a prevádzkovateľmi platforiem sociálnych médií

Niektoré Webstránky môžu obsahovať tlačidlá sociálnych médií (napr. Facebook, Google, Instagram, Twitter alebo LinkedIn), ktoré môžete použiť na odporúčanie služieb Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia svojim priateľom a rodine.

Na našich Webstránkach aktuálne používame iba piktogramy z príslušných sociálnych sietí a sociálnych médií. Po kliknutí na piktogram budete presmerovaní na webovú stránku spoločnosti príslušnej platformy sociálnych médií. Platformy sociálnych médií a poskytovatelia obsahu tretích strán, ku ktorým sa možno dostať kliknutím na piktogram, poskytujú svoje služby a spracúvajú svoje údaje na vlastnú zodpovednosť.

Keď sa zásuvný modul alebo odkaz sociálnych médií aktivuje kliknutím na piktogram, a to aj pri zdieľaní obsahu (článok 6 ods. 1 GDPR), môžu byť poskytovateľovi sociálnych médií odovzdané nasledujúce údaje: IP adresa, informácie o prehliadači, operačný systém, rozlíšenie obrazovky, nainštalované zásuvné moduly prehliadača (napríklad Adobe Flash Player), predchádzajúca webová stránka, ak ste sledovali odkaz (referrer), adresa URL aktuálnej webovej stránky atď.

Pri ďalšej návšteve Webstránok sa zásuvné moduly sociálnych médií opäť poskytujú v predvolenom zakázanom režime, čím sa zabezpečí, že sa pri opakovanej návšteve Webstránok neprenesú žiadne údaje.

Ďalšie informácie o zásuvných moduloch sociálnych médií a rozsahu a účele spracovania údajov ich poskytovateľmi, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov možno nájsť v informáciách o ochrane osobných údajov zverejnených príslušným prevádzkovateľom.

Google

Na jednotlivých Webstránkach používame Google Maps na mapy, lokality a plánovanie trás, napr. v časti Kontakt Webstránok Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Google Maps prevádzkuje spoločnosť Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké (ďalej len „Google“). Embedovaním Google Maps sa vaša IP adresa prenesie priamo do spoločnosti Google a uloží sa súbor cookie hneď, ako navštívite tento druh Webstránky. Môžete získať informácie a kedykoľvek sa odhlásiť zo spracovania údajov spoločnosťou Google na adrese http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Na našich Webstránkach používame funkciu remarketingu a Google AdWords od spoločnosti Google. Táto funkcia je implementovaná prostredníctvom súboru cookie a používa sa na zobrazovanie webovej reklamy prispôsobenej záujmom používateľov Webstránok v rámci reklamnej siete Google. Používateľom sa potom na týchto stránkach môžu zobrazovať reklamy, ktoré súvisia s obsahom, ktorý používatelia predtým navštívili na webových stránkach, ktoré používajú funkciu remarketingu Google. Podľa vlastných vyjadrení spoločnosti týmto procesom Google nezhromažďuje žiadne osobné údaje. Ak však nechcete používať funkciu remarketingu Google, môžete ju natrvalo zakázať úpravou príslušných nastavení na stránke http://www.google.com/settings/ads. Prípadne môžete zakázať používanie súborov cookie na cielenú reklamu prostredníctvom iniciatívy reklamnej siete podľa pokynov na stránke http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Ďalšie informácie o remarketingu Google a pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sk/.

Ak pristupujete na naše Webstránky prostredníctvom reklamy Google, Google AdWords ukladá do vášho počítača súbor cookie. Tento súbor cookie stráca platnosť po 30 dňoch. Prostredníctvom daných cookies nemožno vyvodiť žiadne závery o vás ako osobe. Informácie zhromaždené pomocou tohto konverzného súboru cookie používame na vytváranie štatistík o našej miere konverzie. To znamená, že zisťujeme, koľko používateľov prišlo na naše Webstránky prostredníctvom reklamy Google a získalo produkt do 30 dní. Ak sa nechcete zúčastniť procesu sledovania, môžete zakázať súbory cookie na sledovanie konverzií tak, že v nastaveniach prehliadača určíte, že súbory cookie z príslušnej domény sa majú blokovať:

Ako súčasť zabezpečenia našich webstránok pred kybernetickými útokmi využívame Google reCAPTCHA. Používaním našich Webstránok beriete na vedomie, že rozhranie ReCAPTCHA API funguje tak, že zhromažďuje informácie o hardvéri a softvéri týkajúce sa Vášho koncového zariadenia využívaného pri prehliadaní našich webstránok a tieto posiela spoločnosti Google na analýzu. Tieto údaje sa využívajú na vylepšovanie tejto služby a všeobecné bezpečnostné účely, pričom nebudú využívané na zobrazovanie prispôsobenej reklamy spoločnosťou Google. Ďalšie podrobnosti o spracúvaní osobných údajov nájdete v Pravidlách ochrany súkromia, Zmluvných podmienkach používania služieb Google a doplnkových informáciách pre Google reCaptcha, ktoré sa vzťahujú aj na poskytovanie tejto služby.

Do našich webstránok môžu byť aj vložené videá spracúvané spoločnosťou YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, ktoré sú uložené na lokalite www.youtube-nocookie.com a dajú sa prehrávať priamo z našej webovej stránky. Návštevou našej webovej stránky dostáva YouTube informáciu, že ste vyvolali niektorú podstránku našej webovej stránky v súvislosti s Vašou interakciou s vloženým videom (napr. jeho prehratím). YouTube ukladá o vás získané údaje ako používateľské profily a využíva ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo na prispôsobenie svojej webovej stránky potrebám používateľov. Údaje sa prenášajú nezávisle od toho, či YouTube poskytne používateľský profil, cez ktorý ste sa prihlásili, alebo či neexistuje žiadny používateľský účet. Ak máte používateľský profil na YouTube a neželáte si priradenie k svojmu profilu, musíte sa pred aktivovaním vloženého videa odhlásiť z Vášho profilu na YouTube, príp. aj z ďalších služieb spoločnosti Google (napr. Gmail). Hodnotenie používateľského profilu sa uskutočňuje aj pre neprihlásených používateľov, predovšetkým za účelom poskytovania vhodnej reklamy. Máte nárok vzniesť námietku voči vytváraniu takýchto používateľských profilov, pričom s námietkou sa musíte obrátiť na YouTube. Na prenos údajov a využívanie vašich údajov zo strany YouTube na ich účely nemáme žiadny vplyv a pre získanie ďalších informácií týkajúcich sa Vašej ochrany osobných údajov môžete použiť odkaz: https://policies.google.com/privacy.

Facebook (Meta)

Na našich Webstránkach používame službu Facebook Customer Audience a Meta pixel na optimalizáciu našej reklamnej ponuky za predpokladu, že ste spoločnosti Meta, Inc. poskytli príslušný súhlas. Ďalšie informácie o týchto službách Facebooku (Mety) a informácie o ochrane osobných údajov od spoločnosti Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (ďalej len „Facebook“) sú dostupné pod odkazom https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Ak používate používateľský účet na Facebooku, nastavený Facebook cookie o tom informuje Meta pixel na našich Webstránkach. Rovnaký súbor cookie sa používa na prenos zhromaždených údajov o používaní na Facebook na účely analýzy a marketingu. Spôsob, akým Facebook zhromažďuje, ďalej spracúva a používa tieto údaje, môžete skontrolovať a/alebo vypnúť priamo cez Facebook.

Facebook pixel je JavaScript kód, ktorý prenáša na Facebook nasledujúce údaje:

 • Informácie v hlavičke HTTP (vrátane IP adresy, informácií o webovom prehliadači, miesta uloženia stránky, dokumentu, webovej adresy URL a používateľského agenta webového prehliadača, ako aj dátumu a času použitia)
 • Údaje špecifické pre pixel; to zahŕňa ID pixelu a údaje cookie Facebooku, vrátane vášho Facebook ID (tieto údaje sa používajú na prepojenie udalostí s určitým reklamným účtom na Facebooku a na ich priradenie používateľovi Facebooku)
 • Ďalšie informácie o návšteve našich webových stránok, ako aj o štandardne a používateľom definovaných dátových udalostiach.
  • Dokončené registrácie a skúšobné odbery
  • Hľadané produkty, prístup k informáciám o produktoch

Vyššie uvedené spracovanie údajov sa týka iba používateľov, ktorí majú účet na Facebooku alebo vstúpili na stránku partnera Facebooku (pričom bol nastavený súbor cookie). Prehrávanie reklamy na facebookových (partnerských) stránkach na základe služby Customer Audience nemá vplyv na používateľov, ktorí nie sú členmi Facebooku.

Ak je možné priradenie Facebook ID, ktoré je zahrnuté v súbore cookie Facebooku, používateľovi Facebooku, tak Facebook priradí tohto používateľa k cieľovej skupine (Custom Audience) na základe nami stanovených pravidiel, za okolností, že sú pravidlá relevantné. Takto získané informácie používame na prezentáciu reklamy Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia na facebookových (partnerských) stránkach.

Ak by ste sa chceli odhlásiť z používania Meta pixelu, môžete nastaviť súbor cookie na odhlásenie na Facebooku alebo zakázať JavaScript vo svojom prehliadači. Ďalšie informácie spolu s možnosťami nastavenia na ochranu vášho osobného súkromia na reklamné účely sú k dispozícii v pokynoch pre ochranu osobných údajov Facebooku na https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

LinkedIn

Sledovanie retargetingu a konverzií LinkedIn (LinkedIn Ireland, s sídlom Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko) pomocou LinkedIn Insight tag umožňuje zhromažďovanie štatistických, pseudonymných údajov (adresa URL sprostredkovateľa, adresa IP (skrátená), zariadenie a vlastnosti prehliadača) o návšteve Webstránok a používaní našich Webstránok a na tomto základe poskytnúť zodpovedajúce súhrnné štatistiky. Okrem toho sa tieto informácie používajú na zobrazenie ponúk a relevantných odporúčaní špecifických pre váš záujem po tom, čo ste sa zaujímali o určité produkty, informácie a ponuky na našich Webových stránkach. Tieto informácie sú uložené v súbore cookie po dobu 6 mesiacov. O spracúvaní údajov LinkedIn sa môžete kedykoľvek informovať a namietať proti tomu na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=registration_footer-privacy-policy.

 

Informácie uvedené v tomto dokumente podliehajú priebežným zmenám a aktualizáciám.

 

Tieto Informácie o spracúvaní cookies boli aktualizované v septembri 2023

Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o.

Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia s.r.o.